சந்தா தேர்வு

ஒரு வருட சந்தா

காலம் – ஒரு வருடம்
மாதம் இரண்டு பதிப்புகள்

Rs. 300

மூன்று வருட சந்தா

காலம் – மூன்று வருடம்
மாதம் இரண்டு பதிப்புகள்

Rs. 800

வாழ்நாள் சந்தா

காலம் – பதினைந்து வருடம்
மாதம் இரண்டு பதிப்புகள்

Rs. 10,000